Hlavní cíle

 

Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

Zaměření

Cílem intervence je revitalizace a resocializace území po těžbě hnědého uhlí. Je potřeba regenerovat rozsáhlé území s ukončenou těžbou uhlí, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším

rozvoji kraje a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce s dopadem na nové pracovní příležitosti.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; státní podniky; podnikatelské subjekty; vysoké školy.

Oblasti intervencí

Podporovány budou komplexní projekty zahrnující následující aktivity:

A. Příprava a organizační podpora projektů:

 • Podpora plánování, koordinace rozvoje území, adaptivního managementu krajiny:
  • Tvorba koncepcí a strategií včetně vyhodnocení jejich vztahu k urbanistickému, krajinářskému a architektonickému celku širšího území.
  • Tvorba otevřených organizačních struktur a komunikačních platforem.
 • Přípravné a inženýrské práce spojené s projektem (projektová dokumentace, inženýrské činnosti, studie proveditelnosti, ekologický audit aj.).
 • Realizace průzkumných prací a zpracování souvisejících analýz.
 • Realizace potřebných sanací vážně kontaminovaných lokalit (dle principu „znečišťovatel platí“).
 • Odstranění nevyužívaných staveb nebo opravy technicky nevyhovujících nemovitostí vč. příslušné infrastruktury s cílem je nově využít.
 •  Vybudování páteřní infrastruktury (napojení připravované plochy na inženýrské sítě, její dopravní zpřístupnění, vytvoření vnitřní infrastruktury atd.) a provedení nezbytných terénních úprav.
 • Pokrytí území signálem komunikační sítě pro Internet věcí.

B. Realizace projektů následného, nového funkčního využití území.

Budou podpořeny zejména aktivity v následujících tematických oblastech s důrazem na komplexnost řešení:

 • Ochrana přírody a krajiny a jejích ekosystémových služeb.
 • Vodní hospodářství.
 • Nová zelená energetika šetrná ke krajině (celý systém obnovitelné energetiky výroba/produkce, skladování, distribuce, chytré sítě).
 • Ekologické hospodářské využívání
 • Aktivity KKO pro zlepšení kulturního prostředí a image regionu.
 • Výstavba moderní veřejné infrastruktury:
  • Výstavba modelových forem dostupného, provozně chytrého, energeticky soběstačného bydlení.
  • Rozvoj center společenského rozvoje a interakce.
  • Chytrá a ekologická dopravní infrastruktura.
 • Ochrana a rozvoj industriálního dědictví pro posílení identity, atraktivity a zlepšení image regionu.
 • Tematicky související základní i aplikovaný výzkum.
 • Volnočasové využití a rekreace.
Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz