Hlavní cíle

 

Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

Zaměření

Intervence podporující zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst, při rozvoji nových kompetencí a tvorbě nových pracovních pozic s akcentací oblastí specializace definovaných Regionální inovační strategií Ústeckého kraje – a to jak na úrovni specializací tradičních, tak národních a v neposlední řadě tzv. emerging oblastí.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; Úřad práce ČR; podnikatelské subjekty; komory; profesní komory; organizace zaměstnavatelů; právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické osoby); vysoké školy; nestátní neziskové organizace.

Oblasti intervencí

Podporovány budou následující aktivity:

 • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků (upskilling a reskilling) s důrazem na celoživotní vzdělávání; zajištění poradenství zaměřeného na volbu vzdělávání s následným vyhledáním a udržením zaměstnání a podporou sociálního začleňování.
 • Rozvoj partnerství pro inovace ve vzdělávání, budování komunity inovativních firem zapojených do plánování, tvorby, realizace a vyhodnocování vzdělávání.
 • Transformace vzdělanostní základny směrem k zajištění kvalifikované pracovní síly pro transformované regionální hospodářství (vazba na obory návazné na oblasti specializace definované RIS Ústeckého kraje a obory významné z pohledu dopadů transformačních procesů).
 • Podpora vzdělávacích institucí pro zavádění nových technologií a zvyšování atraktivity vzdělávání v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů, IT a cizích jazyků.
 • Podpůrné činnosti a analytická podpora pro veřejnou správu v oblasti nastavení vzdělávacího systému s ohledem na budoucí potřeby trhu práce.
 • Optimalizace vzdělávacích institucí a jejich vzdělávacích programů ve vazbě na potřeby restrukturalizovaného regionu; vývoj vzdělávacích modulů a výukových pomůcek do výuky odborných předmětů za využití nejmodernějších IT nástrojů v rámci počátečního i celoživotního vzdělávání.
 • Rozvoj globálních kompetencí budoucích učitelů.
 • Tvorba podpůrných nástrojů pro zvyšování počtu studentů přírodovědných, technických a řemeslných oborů na SŠ a VŠ (primárně těch působících a nabízejících studium přímo v rámci Ústeckého kraje).
 • Podpora celoživotního vzdělávání v oblastech přírodních věd, technických a řemeslných oborů, IT a cizích jazyků.
 • Zajištění dostupnosti služeb kariérového, profesního a pracovního poradenství pro obyvatele ÚK v období transformace.
 • Podpora rozvoje kompetencí k podnikání u žáků a studentů – podnikání jako kariérní varianta.
 • Zvyšování zájmu o podnikání v technologiích; podpora začínajícím podnikatelům formou podpory podnikatelských inkubátorů a Start-up projektů.
 • Podpůrné projekty a aktivity členů Paktu zaměstnanosti ÚK v oblasti zaměstnanosti (např. podpora sociálního podnikání, prostupného zaměstnávání, flexibilních forem organizace práce)
Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz